פיתוי

הכרויות לחילופי זוגות

תקנון

ההסכם המפורט להלן הוא הסכם תנאי השימוש באתר Pitui.co.il אתר הכרויות.
 
זכאות והרשאה: קטינים אינם רשאים להירשם לשירות על ידי הרישום והצטרפות כחבר הינך מאשר כי הינך לפחות בן 18 שנים. על ידי שימוש באתר האינטרנט , הינך מבטיח כי יש לך הזכות והסמכות להיכנס להסכם זה והינך מתחייב לציית לתנאיו . החברות בשירות הנה לשימוש אישי ובלעדי שלך. לא תוכל להרשות את השימוש בשירות לאחרים, להמחות או להעביר בדרך אחרת את חשבונך לכל אדם או גוף שהם .

תנאי השימוש
 הרשמה לכל אחד משירותי Pitui.co.il כמוה כהסכמה לכל התנאים בהסכם זה. 
אם אינך מסכים לתנאים אלה, אינך רשאי להשתמש בשירות ולהמשיך בהרשמה.
 שימוש בשירות , כמוהו כהסכמה לכל תנאי הסכם זה.
 
יש לקרוא את כל התנאים בתשומת לב.

התנאים וההתחייבויות המפורטים להלן עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של אתר Pitui.co.il אתר הכרויות ומפעיליו.
 
הכותרות בהסכם זה הינן לנוחיות בלבד ואין בתוכנן כדי לחייב ו/או לסייע בפרשנות הנאמר בגוף הסעיפים.

1.הגדרות
 
1.2 " פרופיל" – הכרטיס אשר באמצעותו נרשם ומשתמש גולש באתר ובו ממלא המשתמש את פרטיו האישיים (הנשארים חסויים), תיאורו, תכונותיו, ותמונותיו, ואשר משתמשים אחרים יכולים לצפות בו ולקרוא את נתוניו האישים של המשתמש (מלבד פרטים אישיים מזהים הנשארים חסויים).
 
1.3 " פרופיל אישי" – פרופיל פרטי של משתמש באתר Pitui.co.il אתר הכרויות בו מפורט כרטיסו האישי ובאמצעותו ניתן לשלוח ולקבל הודעות ממשתמשים אחרים באתר.
 
1.4 " משתמש רשום" – גולש אינטרנט אשר פתח חשבון ב Pitui.co.il אתר הכרויות לאחר שהתחייב בכל ההתחייבויות המפורטות בהסכם זה.
 
1.5 " מנוי" – משתמש אשר רכש שירותי מנוי מ Pitui.co.il אתר הכרויות.
 
1.6 " המאגר" – מאגר משתמשי Pitui.co.il אתר הכרויות, לרבות (מבלי להגביל) שמותיהם, פרטיהם, פרופיל האישי, וההודעות אשר שלחו או התקבלו אצלהם.
 
2. השירות
 
2.1  Pitui.co.il אתר הכרויות מאפשר לנרשמים לאתר ולשירות לפתוח פרופיל אישי על מאגר מידע הנמצא בבעלותו. על מנת לפתוח פרופיל שכזה נדרש הנרשם למלא את פרטיו האישיים, תיאורו, ופרטים נוספים, ובמידה והוא רוצה אף לצרף את תמונותיו.
 
2.3  Pitui.co.il אתר הכרויות שומר לעצמו הזכות שלא לפרסם תמונות אשר צורפו ע"י המשתמש לפרופיל האישי ו/או לדרוש הוכחות נוספות מהמשתמש לאותנטיות של התמונה ולזכותו להשתמש בה.
 
2.4  מרגע שהושלמה ההרשמה, והנרשם אישר את מייל האימות שנשלח לתיבת המייל שלו, הופך הגולש להיות משתמש רשום באתר. הגישה לפרופיל האישי תהא ע"י הכנסת שם משתמש וסיסמא אותם הקצה המשתמש לאתר בעת רישומו.
 
2.5  מרגע שהושלמה ההרשמה, נכנס הפרופיל האישי של המשתמש לרבות כרטיסו האישי למאגר, ומשתמשים אחרים המבצעים חיפושים במאגר יכולים לצפות בכרטיסו האישי וללמוד את פרטיו (למעט פרטיו החסויים) של המשתמש.

2.6  Pitui.co.il אתר הכרויות מאפשר לבעל החשבון לבצע חיפושים במאגר לפי רשימה של תיאורים ותכונות אותן יגדיר המשתמש. לאחר קבלת התוצאות יוכל המשתמש לצפות בפרופיל האישי של המשתמשים אשר עלו בחיפושו (למעט פרטיהם החסויים), וליצור עמם קשר ע"י משלוח הודעה ו/או קריצה ו/או צ'ט.
 
2.7  ההרשאה לעשות שימוש בשירות כמפורט בהסכם זה הינה אישית, אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה ו/או למכירה ו/או להורשה בין אם בתמורה ובין אם לא בתמורה.
 
2.8  Pitui.co.il אתר הכרויות שומר לעצמו הזכות לחזור בו מההרשאה ו/או לבצע שינויים בהרשאה ו/או בהסכם הנ"ל ולבצע שינויים בשירות ככל שימצא לנכון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא חובת הנמקה וללא חובה במתן הודעה מראש או בכלל, לרבות ואף הפסקת השירות בכללותו.
 
2.9  זכות הגולש להשתמש בשירות כפופה לכל מגבלה, תנאי או הגבלה שייקבעו על ידי האתר מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי. ביכולת האתר לשנות, להשעות או להפסיק כל חלק של השירות בכל עת, את הזמינות של כל מרכיב ממרכיבי השירות, בסיס-הנתונים או התוכן. כמו כן ביכולת האתר להטיל הגבלות על מרכיבים וחלקים מסוימים של השירות או להגביל את גישת הגולשים לחלקים או לכל השירות ללא הודעה מראש או אחריות מצידו.

3.  הצהרות כלליות
 
3.1  הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי הנך לפחות בן/ת 18שנים.

3.2  הנך מצהיר כי קראת והבנת את הגדרת השירות וכי הנך מקבל את כל האמור בה.
 
3.3  הנך מצהיר כי ידוע לך כי המערכת אינה מבצעת סינון כלשהו של המשתמשים והמצטרפים והרשומים באתר בשום צורה או אופן. כתוצאה מכך, Pitui.co.il אתר הכרויות ו/או מפעיליו ו/או עובדיו ו/או בעליו לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או בלתי ישיר שיגרם כתוצאה מהשימוש בשירות, כולל (מבלי להגביל) נזקים שיגרמו כתוצאה מהתקשרות כלשהי עם משתמשים אחרים. התקשרות כזו תיעשה על אחריותו של המשתמש בלבד.
 
3.4  הנך מצהיר כי ידוע לך כי אין ביכולתה של המערכת והמערכת אינה מבצעת אימות של הפרטים האישיים הנמסרים ע"י המשתמשים בעת ההצטרפות לאתר, וכתוצאה מכך אין האתר אחראי לאמיתות הפרטים כפי שהם מופיעים.
 
3.5  הנך מצהיר כי לאור האמור לעיל ידוע לך כי יתכן שהמשתמש אשר יוצר עמך קשר עלול להזדהות לפי פרטים שקריים ו/או אשר אינם מדוייקים ו/או אשר אינם אמת, לרבות (מבלי להגביל) שם, גיל, תיאור אישי, וכיו"ב, ומתחייב כי הנך לוקח בחשבון אפשרות כאמור באם תיצור קשר עם משתמשים באתר, וכי תנקוט בכל הנדרש על מנת להגן על עצמך, וכי הנך לוקח האחריות המלאה על עצמך לעניין כל נזק ישיר ו/או שאינו ישיר אשר עלול להיגרם לך.
 
3.6  הנך מצהיר כי ידוע לך וכי הנך מסכים כי כל התקשרות בינך לבין כל אדם אחר אשר תיווצר באמצעות האתר הינה באחריותך האישית בלבד וכי הקשר אשר יווצר הינו קשר בלתי אמצעי אשר נעשה ללא פיקוח וידיעת Pitui.co.il אתר הכרויות וכי אין לאתר כל אחריות ו/או חובה להתערב במערכת היחסים שבינך לבין אדם אחר ו/או לבדוק או להכריע בכל סכסוך במידה ויווצר ו/או לבדוק או להכריע בדבר כל תלונה אשר תהא לך כנגד אדם אחר.
 
3.7  הנך מצהיר כי ידוע לך כי האתר מאפשר פרסום בעמודים הנגישים למשתמשים אחרים והנגישים לכלל ע"י גורמים אחרים וכי אין לו שליטה ופיקוח על כל הנאמר והמתפרסם, וכי ידוע לך כי לאתר לא תהא כל אחריות כלפיך בגין כל פרסום ו/או חוות דעת ו/או מידע ו/או הצהרה ו/או כל דבר אחר אשר לא פורסם ישירות על ידו (להלן: "פרסום").
 
הנך מצהיר כי ידוע לך כי Pitui.co.il אתר הכרויות לא יהיה אחראי כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר בגין כל פעולה אשר תיעשה בהסתמך על פרסום כמפורט לעיל אשר יגרמו בצורה ישירה ו/או עקיפה הפסד ו/או נזק כלשהם.

3.8  הנך מצהיר כי ידוע לך כי באתר מתפרסמים קישורים רבים לאתרים אשר אינם קשורים לאתר בכל דרך שהיא וכי באתרים אלה עלולים להיות תכנים העלולים לפגוע בך, וכי ל Pitui.co.il לא תהיה כל אחריות כלפיך בשל כניסתך לאתרים באמצעות כל קישור המפורסם באתר וכי כניסתך לאתרים אלה הינה על אחריותך האישית בלבד.

3.9  הנך מצהיר כי ידוע לך כי משתמשים אחרים באתר ו/או גורמים בלתי מורשים, עלולים לבצע פעולות שעלולות לפגוע ברגשותיך ו/או ברגשות אחרים, לרבות (מבלי להגביל) הצגת חומר תועבה, הצגת חומר בעל אופי מיני, כתיבת דברי נאצה, כתיבת דברים פוגעים, גזעניים, מעליבים, כתיבת דבר אשר הינו מנוגד לחוק ו/או אשר מעודד לעבור על החוק וכיו"ב.
 
הנך מצהיר כי ידוע לך כי Pitui.co.il אתר הכרויות לא יהא אחראי כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר בגין חשיפה שלך לכל פגיעה כמפורט בסעיף זה.
 
3.10  הנך מצהיר כי ידוע לך כי משתמשים אחרים באתר ו/או גורמים בלתי מורשים עלולים לשלוח לך תוכנות וירוסים ו/או תוכנות פריצה ו/או תוכנות מזיקות אחרות אשר יש בהן כדי לגרום לך ו/או לאחרים נזק לתוכנה ו/או למחשב ו/או לרשת מחשבים.

הנך מצהיר כי ידוע לך כי Pitui.co.il אתר הכרויות לא יהיה אחראי כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או פריצה העלולה להיגרם לך כמפורט בסעיף זה.

3.11  הנך מצהיר, כי ידוע לך, כי קיים סיכון, שגורמים בלתי מורשים יצליחו לפרוץ לפרופיל האישי שלך באתר ו/או לחשבונות של משתמשים אחרים להם מסרת אינפורמציה אישית שלך ולעשות פעולות בלתי מורשות בשמך ו/או בשם משתמשים אחרים ו/או להשיג מידע חסוי עליך ו/או לעקוב אחר פעולותיך ו/או לבצע כל מעשה בלתי מורשה אחר באינפורמציה המפורטת בהקשר אליך באתר.

הנך מצהיר כי הנך מוסר מידע לאתר ועושה שימוש באתר בידיעה של הסיכונים הכרוכים במסירת המידע וכי הנך לוקח אחריות מלאה לכל המידע אשר הנך מוסר לאתר וכי ידוע לך כי Pitui.co.il אתר הכרויות לא יהא אחראי כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר בגין כל נזק ו/או פגיעה אשר תיגרם בשל גילוי ו/או שימוש כמפורט בסעיף זה.

3.12  הנך מצהיר כי ידוע לך, כי שימושך בשירות עלול לחשוף אנשים אחרים העושים שימוש במחשב ו/או במחשבים ו/או במסוף, ו/או במסופים מהם הנך נכנס לאתר, ועלול לפגוע בהם ו/או ברגשותיהם ו/או במחשבים ו/או במסופים בדרכים המפורטות בסעיף זה. הנך מתחייב לעשות כל שידרש, על מנת שאנשים אחרים כאמור לא יחשפו לאתר בכל דרך שהיא. הנך לוקח על עצמך את האחריות לכל נזק אשר יגרם לכל אדם אחר אשר יפגע בכל דרך שהיא כתוצאה מחשיפה לאתר כמפורט בסעיף זה.

3.13  הנך מצהיר, כי ידוע לך ש Pitui.co.il אתר הכרויותממליץ לנהוג זהירות רבה בכל המפורט בסעיף זה, הן לעניין יצירת קשר עם גורמים אחרים, הן לעניין קבלת חומרים מגורמים אחרים, והן לעניין חשיפת מידע כלפי גורמים אחרים ובאתר בכלל.

3.14  הנך מצהיר כי ידוע לך כי Pitui.co.il אתר הכרויות מספק לך את השירות AS-IS וכי אינו נותן לך כל התחייבות ו/או הבטחה בדבר הצלחה בהכרת אנשים אחרים ו/או במציאת בן-זוג וכי Pitui.co.il אתר הכרויות אינו יוצר לך כל מצג שהוא במפורש ו/או במכללא בכל דבר ועניין לרבות פעילות שוטפת של האתר, היעדרות של תקלות, שמירת האינפורמציה הרלבנטית אליך במערכת, שמירה על השירות נקי מליקויים ופגמים וזמין בכל עת, שמירה על היסטוריית ההודעות אשר שלחת וכל דבר אחר.

3.15  הנך מצהיר כי ידוע לך כי Pitui.co.il אתר הכרויות לא יהא אחראי כלפיך לכל נזק, ישיר או עקיף אשר יגרם לך כתוצאה מהשימוש בשירות ו/או ממניעות כלשהי מהשימוש בשירות בשל כל סיבה שהיא. מובהר, כי בכל מקרה שלא יהיה Pitui.co.il אתר הכרויות לא יהא מחוייב כלפיך בסך העולה על הסך ששולם על ידך עבור השירות לחודש.

3.16  הנך מצהיר כי הנך לוקח בחשבון כל האמור לעיל בעת שהנך מתקשר בהסכם זה ועושה שימוש בשירות והנך לוקח על עצמך את האחריות על כל נזק שיגרם לך ו/או לאחר ומאשר כי ידוע לך כי Pitui.co.il אתר הכרויות לא יהא אחראי בגין כל נזק אשר יגרם לך ו/או לאחר בכל דבר ועניין הקשור בשימוש באתר.

3.17  הנך מצהיר כי ידוע לך והנך מסכים, כי לא תיווצר לך כל זכות קניינית במידע אשר יצטבר בפרופיל שלך באתר Pitui.co.il אתר הכרויות, וכי לא תהא לך כל זכות דרישה ו/או תביעה במידה וימחק ו/או יאבד המידע האמור, בין אם במתכוון ובין אם בלא מתכוון, בין אם בדרך של מחיקת המידע ובין אם בדרך של סגירת הפרופיל האישי שלך. המידע אשר יצטבר בפרופיל שלך – לרבות (מבלי להגביל) מידע לעניין אנשים עמם יצרת קשר, מידע לעניין הודעות אשר שלחת, והודעות אשר קיבלת וכיו"ב.

4.  הצהרה והתחייבות בדבר נכונות הפרטים

4.1  הנך מצהיר ומתחייב בזאת כי המידע שסיפקת לגבי עצמך והפרטים האישיים אשר דווחו על ידך בטופס ההרשמה ובמהלך הרישום (להלן: "המידע האישי") הנם נכונים, מלאים, ושלמים, וכי לא סיפקת כל מידע אשר הינו שקרי, ו/או מוטעה ו/או עלול להטעות ו/או אשר אינו אמת.

4.2  מבלי למעט מהאמור לעיל, הנך מתחייב לספק את כתובת הדואר האלקטרוני שלך לאתר ומאשר כי הכתובת אשר סיפקת הנך הכתובת הנכונה. הנך מאשר כי ידוע לך שהאתר ייצור עמך קשר באמצעות הדואר האלקטרוני ומאשר כי במידה וסיפקת כתובת דואר אלקטרוני אשר אינה נכונה, תהא מושתק מלטעון טענה כלשהי בדבר אי קבלת הודעה מכל מן וסוג.

4.3  הנך מתחייב לשמור על המידע והפרטים עדכניים, וכי כל עוד הנך עושה שימוש ב Pitui.co.il אתר הכרויות, במידה ויחול שינוי במצבך, תדאג לעדכן את נתוניך ואת המידע בהתאם.

4.4  הנך מצהיר כי ידוע לך שמשתמשים אחרים באתר מסתמכים על המידע האישי ומודע לכך שמתן מידע אישי שקרי ו/או שאינו נכון על מנת לקבל דבר מה עלול להוות עוולה אזרחית ואף פלילית.

4.5  הנך מצהיר כי ידוע לך שהנך האחראי היחידי והבלעדי לנכונות הפרטים המפורטים בפרופיל האישי שלך, וכי תהא אחראי לכל נזק שיגרם לאחר כתוצאה מאי נכונותם.

5. מגבלות על השימוש בחשבון האישי ובאתר

5.1  הנך מצהיר ומתחייב כי אין בכוונתך לעשות וכי לא תעשה באתר כל שימוש למטרה בלתי חוקית או מטרה האסורה על פי כל דין.

5.2  הנך מתחייב, כי לא תעשה כל דבר אשר עלול לפגוע פיזית ו/או קניינית ו/או כלכלית במשתמשי Pitui.co.il אתר הכרויות האחרים.

5.3  הנך מצהיר ומתחייב כי לא תבצע באתר כל שימוש אשר יש בו כדי להוות פגיעה באדם אחר בין אם אדם זה הינו משתמש ובין אם לאו. לעניין זה, פגיעה לרבות (מבלי להגביל) פרסום בפרופיל האישי ו/או כתיבת הודעה ו/או כתיבת מודעה בפורומים ו/או פרסום קישור המוביל לאתר העלולים להיות פוגעים ו/או מעליבים, בעלי אופי גזעני, מיני, סחטני, מאיים, פוגעים ברגשי דת, פרסום דבר תועבה, כתיבת דברי נאצה, לרבות עשיית דבר אשר יש בו כדי להוות הוצאת לשון הרע, עשיית דבר אשר יש בו כדי להוות פגיעה בפרטיות, עשיית דבר אשר יש בו כדי להוות הטרדה מינית ו/או הטרדה האסורה עפ"י חוק כתיבת דבר אשר הינו מנוגד לחוק ו/או אשר מעודד לעבור על החוק וכיו"ב.

5.4  הנך מתחייב שלא לצרף לכרטיסך האישי תמונת עירום, בין אם שלך ובין אם של אחר, בין אם זו צולמה על ידך ובין אם לאו.

5.5  הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש לרעה בכל מידע שהוא אשר יגיע אליך עקב שימושך באתר. לעניין זה – שימוש לרעה, בין אם באמצעות האתר ובין אם לא באמצעות האתר.

5.6  הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר אשר יש בו כדי להוות פגיעה בקניין רוחני ו/או הפרה של או פגיעה בזכויות יוצרים ו/או גניבת עין ו/או פגיעה בסוד מסחרי ו/או פגיעה בפטנט ו/או פגיעה בסימן מסחרי ו/או כל פגיעה אחרת בזכויות קניין רוחני של צד ג' כאמור. לעניין זה שימוש באתר – לרבות (מבלי להגביל): פרסום, הצבה, הפצה, משלוח הודעה, שכפול, העתקה וכיו"ב.

5.7  מבלי למעט מהאמור לעיל, הנך מתחייב שלא לפרסם באתר פרט אישי כלשהו ו/או פרט מזהה אחר של כל אדם אחר ללא הסכמתו האישית והמפורשת לפרסום זה. פרט אישי – לרבות (מבלי להגביל): שמו, כתובתו, תמונה שלו, מספר הטלפון שלו, מספר זיהוי שלו, שמות של בני משפחתו, כינוי שלו, קוד כניסה, מספר כרטיס אשראי ו/או כל פרט אישי ו/או מזהה אחר. פרסום באתר – לרבות (מבלי להגביל): בדרך של משלוח הודעה, השארת מודעה בפורומים, פרסום הפרטים האסורים בכרטיס האישי, הרשמות באתר בשם אדם אחר ומתן פרטים אסורים שלו.

5.8  הנך מתחייב כי לא תעביר למשתמשי האתר האחרים הודעות אשר יהיו בגדר מכתבי שרשרת, דואר זבל, וכיו"ב, בין אם באמצעות האתר ובין אם לא באמצעות האתר ע"י שימוש במידע אשר קיבלת מהאתר.

5.9  הנך מתחייב כי לא תציב באתר וכי לא תעביר למשתמשי Pitui.co.il אתר הכרויות האחרים בין אם באמצעות האתר ובין אם לא באמצעות האתר כל חומר ו/או קובץ מחשב הנושא וירוס מחשב מכל מן וסוג, ו/או תוכנה ו/או קוד העלול לפגוע ו/או לגרום נזק לאתר ו/או לתוכנה ו/או למחשב של המשתמשים האחרים.

5.10  הנך מתחייב כי לא תבצע, בין אם באמצעות הפרופיל האישי שלך ב Pitui.co.il אתר הכרויות ובין אם לאו, כל פעולה אשר יש בה כדי לפגוע באתר ו/או להאט במכוון את פעולתו ו/או להפריע לפעילותו התקינה ו/או להפיל את השרתים שלו ו/או לגרום לו נזק (הפיך או בלתי הפיך) ו/או לפגוע ביכולת משתמש אחר באתר לקבל את השירות בכל דרך שהיא.

5.11  הנך מתחייב, כי לא תבצע כל פעולה אשר יש בה כדי לנסות ולגבור על אמצעי האבטחה של האתר.

5.12  הנך מתחייב כי לא תבצע כל שימוש באתר אשר יש בה כדי לפגוע ו/או להאט במכוון את הפעולה ו/או להפריע לפעילות התקינה ו/או להפיל את השרתים של ו/או לגרום נזק (הפיך או בלתי הפיך) לכל אתר ו/או מערכת ו/או רשת מחשבים אחרת אשר אינה קשורה לאתר.

5.13  הנך מתחייב כי לא תפעל בכל דרך שהיא על מנת לקבל ו/או להשיג קודי גישה לפרופיל אישי של משתמש אחר באתר, וכי לא תעשה כל מעשה אשר יש בו חדירה לפרופיל אישי של משתמש אחר כאמור.

5.14  הנך מצהיר כי ידוע לך שהנך האחראי היחידי והבלעדי לשימוש שתעשה באתר לרבות הפרטים והפרסומים המצויים בכרטיס האישי שלך, ולרבות ההודעות אשר ישלחו על ידך, וכי תהא אחראי לכל נזק שיגרם לאחר כתוצאה משימושך באתר.

5.15  הנך מצהיר כי ידוע לך והנך מסכים כי Pitui.co.il אתר הכרויות שומר לעצמו הזכות, לערוך ו/או לשנות ו/או להסיר ו/או למחוק כל פרסום ו/או מידע ו/או הודעה ו/או תמונה ו/או כל דבר אחר אשר תציב ו/או תציג ו/או תשלח ו/או תפרסם באתר, כל זאת ללא צורך בהנמקה וללא חובה ליתן הודעה בכלל.

6.  הבעלות באתר ובחומר המתפרסם בו

6.1  הנך מצהיר כי ידוע לך כי כל התוכן שנמצא באתר הינו בבעלותו המלאה של האתר וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך ו/או לכל אחד אחר כל זכות בכל דבר המוצג באתר, לרבות השם, שמות של מדורים שונים באתר, שמות מסחריים, סימני מסחר וכיו"ב.

6.2  הנך מצהיר כי ידוע לך שיתכן ובאתר מתפרסמים חומרים המוגנים בזכויות יוצרים ו/או בדרך אחרת.

6.3  הנך מאשר ומסכים כי כל חומר אשר תפרסם באתר, ואשר לא יהא חסוי, בין אם באזור ציבורי באתר, ובין אם בפרטים הלא חסויים של כרטיסך האישי ובין אם בכל מקום גלוי אחר באתר, יהיה בבעלות Pitui.co.il אתר הכרויות ונותן בזה ל Pitui.co.il אתר הכרויות ללא תמורה הרשאה בלתי חוזרת לבצע כל פעולה בחומר לרבות פרסומו, שינויו, מכירתו, הצגתו ברבים בכל דרך שהיא, הפצתו והעברתו לאחרים בכל דרך אחרת בין אם בתמורה אשר תשולם ל Pitui.co.il אתר הכרויותובין אם לאו.

6.4  הנך מתחייב כי לא תשכפל ו/או תעתיק ו/או תפרסם ו/או תבצע כל פעולה הפוגעת או העלולה לפגוע בקניין רוחני של Pitui.co.il אתר הכרויות ו/או של אחר אשר הגיע אליך באמצעות האתר.

7.  איסור הרשאת שימוש לאחר

7.1  הנך מסכים כי ההרשאה הניתנת לך ע"י Pitui.co.il אתר הכרויות לעשות שימוש בשירות הינה הרשאה אישית, אשר אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה ו/או למכירה ו/או להורשה בין אם בתמורה ובין אם לא בתמורה ומתחייב כי לא תעביר ו/או תסב ו/או תמחה ו/או תמכור ו/או תוריש אותה לאחר.

7.2  הנך מאשר כי ידוע לך שהשימוש בפרופיל Pitui.co.il אתר הכרויות שלך ניתן לך בלבד ומתחייב כי לא תרשה לאחר לעשות בו שימוש כלשהו בין אם עבורך ובין אם לאו וכי לא תמסור לאחר וכי תהא אחראי לכך שלא יגיעו לאחר קודי הגישה לפרופיל האישי שלך.

8.  איסור שימוש מסחרי ו/או למטרות פרסום באתר

8.1  חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לצרכי פרסום או קידום מכירות, לרבות פרסום אתר, מוצר, שירות אחר, או כל אינפורמציה ומידע, בין אם בתמורה ובין אם לא בתמורה בין אם למטרות רווח ובין אם שלא למטרות רווח.

8.2  הנך מצהיר בזה כי לא תבצע כל פנייה וכי לא תשלח כל הודעה למשתמשים אחרים של Pitui.co.il אתר הכרויות בכל דרך שהיא, אשר יהוו שימוש באתר באופן אשר נאסר בהסכם זה.

8.3  הנך מתחייב בזה שלא לעשות כל שימוש במסר האישי המופיע בפרופיל שלך ו/או באמצעות תמונה ו/או בכל דרך אחרת אשר יהוו שימוש באתר באופן אשר נאסר בהסכם זה.

8.4  הנך מתחייב כי במידה ותעשה שימוש באתר בניגוד לאופן המפורט בהסכם זה תשלם לאתר תשלום קנס מוסכם בשיעור של 120 $ ארה"ב בגין כל משתמש לו תישלח הודעה כאמור.

8.5  הנך מתחייב כי במידה ותעשה שימוש באתר בניגוד לאופן המפורט בהסכם זה תשלם לאתר תשלום קנס מוסכם בשיעור של $120 ארה"ב בגין כל משתמש אשר יחשף לפרטי המשתמש שלך ו/או לתמונתך.

8.6  הנך מצהיר כי ידוע לך וכי הנך מסכים כי הסכומים הנקובים בס"ק 8.4 עד 8.6 הינם קנסות / פיצויים מוסכמים וכי אין בהם בכדי למנוע מ Pitui.co.il אתר הכרויות לתבוע בנוסף את הנזקים אשר יגרמו לו בפועל במידה ותנקוט פעולות המנוגדות לסעיף זה.

8.7  הנך מצהיר ומתחייב כי אפילו אם תבצע את השימוש בניגוד לאופן המפורט בהסכם זה עבור גורם אחר, הרי שפעולתך זו תחייב אותך ואת אותו גורם ביחד ולחוד וכי אתה תהיה מחויב בעצמך, באופן אישי לתשלום הקנסות הנזקים והפיצויים המוסכמים המפורטים לעיל.

9.  קבלת משתמש לאתר והפסקת חברות

9.1  הנך מצהיר ומסכים כי ידוע לך שהאתר שומר לעצמו את הזכות שלא להסכים להצטרפותך באתר מכל סיבה שהיא וללא צורך בהסברים או בהודעה מראש.

9.2  הנך מצהיר ומסכים כי ידוע לך שהאתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק לך את אספקת שירותי ההיכרויות באתר מכל סיבה שהיא וללא צורך בהנמקות, הסברים או הודעה וכן לערוך ו/או השעות ו/או לסגור ולמחוק את הפרופיל האישי שלך, לרבות כל המידע אשר הצטבר בו.

9.3  ידוע לך כי באפשרותך להפוך את הסטטוס שלך באתר מ"פעיל" ל"ללא פעיל" ובכך להשעות את המשך הופעת הכרטיס האישי שלך בחיפושים מתוך דף "עדכון פרטים" באתר.

9.4  הנך מצהיר ומאשר כי על אף האמור לעיל ידוע לך ש Pitui.co.il אתר הכרויות שומר לעצמו הזכות להמשיך ולשמור את פרטיך ולהמשיך ולשלוח לך הודעות (לא הודעות ממשתמשים), ומצד שני שומר לעצמו הזכות שלא לאפשר לך לחזור לסטטוס "פעיל" מכל סיבה שהיא.

10.  אחריות בגין נזקים ושיפוי

10.1  הנך מצהיר כי ידוע לך שהנך אחראי באופן אישי כלפי Pitui.co.il אתר הכרויות, כלפי משתמשי האתר האחרים, וכלפי כל צד ג' בגין כל פעולה ו/או מחדל אשר תעשה ו/או תימנע מלעשות באמצעות האתר.

10.2  הנך מצהיר כי ידוע לך שהנך מחוייב לעשות כל שנדרש על מנת שצד ג' כלשהו לא יפגע כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל שלך במהלך שימושך באתר וכי במידע ויפגע צד ג' כלשהו תהיה מחוייב אישית לפצותו בגין כל פגיעה ו/או נזק אשר יגרם לו.

10.3  הנך מצהיר והנך מתחייב כי ידוע לך כי הנך אחראי לשמור ולהגן על Pitui.co.il אתר הכרויות, על עובדיו, מנהליו, בעליו, סוכניו, שותפיו, משתמשי האתר האחרים וכל צד ג' אחר כלשהו, מפני כל נזק, עלות, הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות), תביעה, פיצויים שיפסקו וכיו"ב אשר ינבעו ו/או יהיו קשורים לשימוש שלך באתר ו/או בשירות.

10.4  הנך מתחייב, כי במידה ויחוייב ו/או במידה ויתבע ו/או במידה ויקנס ו/או במידה ויבחר Pitui.co.il אתר הכרויותלשלם בפשרה כל סכום ו/או נזק ו/או פיצויים ו/או קנס ו/או תשלום אחר שהוא אשר ינבעו ו/או יהיו קשורים לשימוש שלך באתר ו/או בשירות ו/או כתוצאה מהפרת הסכם זה, הרי שאז תשפה שיפוי מלא את Pitui.co.il אתר הכרויותבגין כל תשלום אשר ישלם לרבות ההוצאות המשפטיות, שכ"ט עו"ד וכל הוצאה נלווית אחרת.

11.  הגבלת אחריות של Pitui.co.il אתר הכרויות.
 
11.1  מבלי למעט מהאמור בהסכם זה הנך מצהיר כי ידוע לך ש Pitui.co.il אתר הכרויות לא יהא אחראי כלפיך בשל כל פגיעה ו/או אובדן ו/או תביעה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי אשר יגרם לך בהקשר לשימושך באתר ו/או כתוצאה משימושך באתר ו/או כתוצאה ממניעות כלשהי לשימושך באתר.

11.2  מבלי למעט מהאמור הנך מצהיר כי ידוע לך כי Pitui.co.il אתר הכרויות לא יהא אחראי כלפיך בגין אבדן הזדמנויות ו/או בגין פגיעה בפוטנציאל של קשר עם בן זוג ו/או בשל פגיעה בקשר אשר נוצר עם בן זוג ו/או בגין אבדן של הודעה ו/או בגין אי משלוח הודעה ו/או בגין תקלה אשר תמנע ממך את יכולת הגישה למחשב וכיו"ב.

11.3  הנך מצהיר כי ידוע לך כי בכל מקרה Pitui.co.il אתר הכרויות לא יהא מחוייב כלפיך בסך העולה על הסך ששולם על ידך עבור השירות לחודש.

12.  גילוי מידע לרשויות החוק

12.1 Pitui.co.il אתר הכרויות שומר לעצמו הזכות לגלות לרשויות החוק, בין אם על פי דרישתן, בין אם על פי צו המחייב אותו לעשות כן, ובין אם במסגרת תלונה לרשויות אותה ייזום Pitui.co.il אתר הכרויות באופן עצמאי, כל פרטים שהם של משתמש ו/או של משתמשים באתר, לרבות פרטי זיהוי, תוכן הודעות והתקשרויות באמצעות האתר, הרגלי התקשרות ושימוש באתר וכיו"ב, והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא חובת הודעה ו/או הנמקה למשתמש.

הנך מצהיר כי ידוע לך האמור בס"ק 12.1 לעיל וכי הנך מסכים לאמור בו.

13.  תמיכה

13.1 הנך מצהיר כי ידוע לך והנך מסכים כי התמיכה הניתנת למשתמשי האתר הנה על בסיס התנדבותי. האתר אינו מתחייב לספק תמיכה כלשהי למשתמשים אלא על פי שיקולו ובכל מקרה לגופו.

13.2  הנך מצהיר כי ידוע לך והנך מסכים כי התמיכה הניתנת למשתמשי האתר ניתנת בדרך של דואר אלקטרוני בלבד ולא בכל דרך אחרת, וכי הדרך היחידה לקבלת תמיכה טכנית ו/או תמיכה אחרת ו/או מענה לשאלות כלשהן לעניין האתר תהא בדרך של שימוש בדאר אלקטרוני לפי הכתובת:  support@pitui.co.il
 
14.  תניית שיפוט, מחלוקות משפטיות, ופרשנות

14.1  לבית המשפט המוסמך ברמלה תהיה הסמכות הבלעדית לפסוק בכל מחלוקת ו/או תביעה אשר תתנהל בין הצדדים בכל דבר ועניין.

 14.2אי אכיפה של תניה כלשהי בהסכם זה ע"י Pitui.co.il אתר הכרויות לא תהווה ויתור על זכותו של האתר לאכוף אותה בכל שלב שהוא, בין אם אי האכיפה היתה זמן ארוך או קצר.

14.3    Pitui.co.il אתר הכרויות שומר לעצמו הזכות להפלות בין משתמשים – אי אכיפה של תניה כלשהי כלפי משתמש אחד, לא תחייב את Pitui.co.il אתר הכרויות לא לאכוף אותה תניה גם כלפי כלפי משתמש אחר, ואכיפת תניה כלפי משתמש אחד לא תחייב את Pitui.co.il אתר הכרויות לאכוף אותה כלפי משתמש או משתמשים אחרים.

14.4  הסכם זה יפורש בהתחשב באופי המיוחד של שירותי אינטרנט בכלל ושירותי הכרויות באינטרנט בלבד. כל מקום בהסכם זה שיש לתניה מספר פרשנויות אפשריות, תפורש התניה בהתאם לאופי הפעילות והמסחר באינטרנט.

14.5  היה ויפסק כי תניה בהסכם זה הינה בטלה, יפורש ההסכם בדרך המקיימת את משמעותו וכוונתו ובאופן החוקי אשר יביא לתוצאה הקרובה ביותר לתוצאה אשר היתה קודם לביטול התניה.

14.6  כל מקום בו יפסק כי תניה בהסכם זה הינה בטלה, תשונה התניה באופן אשר ישאיר אותה על כנה עד כמה שניתן.

15. הודעות

15.1  הנך מאשר כי ידוע לך והנך מסכים כי האתר ישלח לך מודעות פרסום, הודעות ועדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני מעת לעת לפי הצורך ועל פי שיקול דעתו, וזאת במשך התקופה בה הנך משתמש באתר וכן במהלך 24 החודשים שלאחר תום השימוש באתר.

15.2  הנך מאשר כי ידוע לך והנך מסכים כי הודעות ועדכונים שנשלחו אליך בדואר אלקטרוני ייחשבו כאילו נתקבלו בהסכמה.
 
15.3  באפשרותך בכל עת לשנות את סטאטוס כרטיסך באתר ל"לא פעיל". ע"י שליחת הודעה למערכת האתר בעמוד "צור קשר".
 
15.4  חשבון אשר לא מוגדר פעיל אינו יופיע בתוצאות החיפוש באתר ולא ישלחו אליו התאמות במייל.

16. סוגי חברות

16.1 המשתמשים בשירות יכולים להיות "גולשים", "גולשים רשומים" או "גולשים מנויים" בשירות.

16.2  לגולשים ניתנת גישה לרמה המינימאלית של מרכיבי השירות, והם אינם מחויבים על ידי האתר עבור השימוש במרכיבים, שאליהם יש להם גישה.

16.3  לגולשים רשומים יש גישה ליותר מרכיבים של השירות מאשר לגולשים, אבל אין להם גישה לכל המרכיבים, שלגולשים המנויים יש גישה אליהם. הגולשים הרשומים אינם מחויבים על ידי האתר עבור השימוש במרכיבים, שאליהם יש להם גישה.

16.4  לגולשים המנויים ניתנת גישה למרכיבים נוספים של השירות, שאינם זמינים עבור שאר גולשי האתר. גולשים מנויים אינם מחויבים על ידינו עבור המרכיבים, הניתנים בחינם לגולשים הרשומים.
 
17. תשלומים וחיובים
 
17.1 גולשים מנויים בשירות נדרשים לרכוש מנוי על מנת להשתמש בכל מרכיבי האתר ובכל שירותיו.

17.2 גולשים מנויים יכולים לרכוש מנוי באמצעות כרטיס אשראי,המחאות או הפקדה ישירה לחשבון.
 
17.3 Pitui.co.il אתר הכרויות שומר לעצמו את הזכות לשנות את מדיניות התשלומים שלו ואת אופן חידוש המנוי בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

17.4  אין החזרים על רכישת מנוי. מנוי שלא נוצל יישאר זקוף לחשבון המנוי, אבל לא יתקבל החזר בגינו במקרה של אי שימוש.

17.5  מנוי ייזקף רק לחשבונם של גולשים מנויים שרכשו את המנוי, ולא לטובת כל אדם אחר.

18. שימוש בכרטיס שלך לצרכי פרסום
 
Pitui.co.il אתר הכרויות 18.1 שומר לעצמו את הזכות להשתמש בכרטיסך לצרכי פרסום ושיווק האתר.

18.2 הפרטים אותם אתה רושם בכרטיסך הינם ציבוריים, ויהיו חשופים לציבור הרחב – גם בתוך האתר, וגם מחוצה לו (מלבד הפרטים החסויים).

18.3  אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפרסם את כרטיסך, כולו או חלקים ממנו, ואת תמונותיך הציבוריות, כולן או חלקן, באתר, בפרסומים בעיתונות הכתובה, בפרסום באתרי אינטרנט אחרים, ובכל אמצעי מדיה אחר. 
19. מעקב אחר המידע

19.1  אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעקוב אחר כל הפרסומים, המודעות וההודעות הציבוריות כדי להבטיח, שהם עונים על הנחיות ומדיניות האתר לרבות ההנחיות הסכם זה.

20.  אבטחה ופרטיות
 
20.1  פרופיל Pitui.co.il אתר הכרויות הוא פרטי, ולאף אדם אחר מלבד בעל הפרופיל אין זכות להשתמש בו.

20.2  הגולש יהא אחראי לכל שימוש או פעילות בשירות על ידי משתמשים המשתמשים בסיסמתו, כולל אך לא רק שימוש בסיסמתו על ידי צד שלישי כלשהו.

20.2  הסרת תמונות או מידע אחר המופיע בפרופיל האישי, תוכל להיעשות ע"י דף עריכת הפרופיל או באמצעות פנייה למפעילי האתר בכל עת בדואר אלקטרוני.

20.3  מבצעי המנויים בחינם משתנים מעת לעת, המבצע המעודכן ביותר הוא זה המופיע בתהליך ההרשמה ועל פיו בלבד תקבע ההטבה.

 21.0  תשלום, מסירת פרטי חיוב, חידוש וביטול מנוי.21.1 מנוי הינו מנוי חודשי מתמשך המתחדש אוטומטית לפי תקופת המנוי שבחרתבאפשרותך לבטל את המנוי בכל עתעל ידי פנייה למערכת, באמצעות הדואר האלקטרוני או הטלפון המפורטים להלן:
אמפוריה בע"מ, רחוב וואל 13/1, גיבלאטר
 דוא"ל: support@pitui.co.il.co.il או למוקד הטלפוני שמספרו 08-6444601:שלוחה – 0   
בכל פניה למערכת האתר לצורך הפסקת המנוי תידרש למסור נתוני אימות לרבות מספר חבר, מספר תעודת 
זהות וכן את ארבעת הספרות האחרונות של כרטיס החיוב. יובהר בזאת כי באפשרותך לבטל את המנוי בכל עת והביטול ייכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה או בהתאם לקבוע בכל דין. למען הסר ספק, אחריותך הבלעדית לבטל/לא לחדש את המנוי. במידה ולא תתקבלנה הודעת ביטול מצדך, המערכת תחדש את המנוי באופן אוטומטי גם ללא כל התראה, בין אם בוצעה גלישה באתר בפועל ובין אם לאו.
האתר רואה בך אחראי בגין רכישות של השירותים ו/או המוצרים באתר אשר בוצעו באמצעות כרטיס האשראי שלך. הנך מודע/ת לכך כי אם תבוצע בניגוד לדין ולאמור לעיל בקשה לביטול החיוב וכתוצאה מכך לא יכובד התשלום ששילמת בעבור השירות ו/או המוצר אשר רכשת, נראה בך כאחראי/ת הבלעדי לכך והדבר אף עלול לגרור תביעות משפטיות נגדך. בנוסף, במקרה בו תתכחש, באופן שקרי, לכך שנרשמת לאתר, ייתכן כי נדרש על פי דין להעביר את פרטי בעל הפרופיל כפי שהוזן אצלנו לצד שלישי.

21.2. יובהר בזאת כי החברה לא תחזיר כספים ששולמו על ידי הגולש גם אם לא עשה שימוש בשירות.

21.3 ניתן לבטל את המנוי בתוך 14 יום, מיום ביצוע עסקת הרכישה של המנוי.

21.4 חברת הסליקה ונותנת השירות / תמיכה אודות הסליקה הינה חברת CommerceGate אירלנד. להלן קישור לתמיכה של חברת הסליקה CommerceGate

21.4 סיומה של התקשרות זו עם הפסקה מוחלטת של השירותים הניתנים למנוי על פי האמור לעיל. על אף סיומה של ההתקשרות מכל סיבה שהיא, ישלם המנוי לחברה את חובו בהתאם לתנאי הסכם זה, לרבות תשלום הפרשי הצמדה, ריבית פיגורים והוצאות גבייה, אם יידרשו. אין בניתוק, הפסקה או הגבלה של שירותים כאמור לעיל בכדי לגרוע מחובתו של המנוי לשלם לחברה את חובו בהתאם להתקשרות, לרבות תשלום ריבית פיגורים והוצאות גבייה, אם יידרשו.

21.5 הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות המתקדמים ביותר על מנת לשמור על סודיות המידע המועבר ע"י הגולשים. העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגית SSL המתקדמת בתחום של אבטחת מידע. כל הרכישות המבוצעות על ידי המשתמשים באתר מבוצעות בכפוף לאישור חברות כרטיסי האשראי ו/או חברות תקשורת אחרות.

21.6 הינך מאשר בזאת כי החברה רשאית לגבות את התשלומים עבור השירותים המסופקים לו באמצעות צד ג' ו/או באמצעות כל גורם אחר מטעמה.

21.7 המחירים באתר כוללים מע"מ. הנהלת האתר רשאית לשנות את תעריפי השימוש מעת לעת ע"פ שיקול דעתה וללא צורך המתן הסבר בכפוף לשינויים במדד המחירים לצרכן ו/או שינוי גובה המע"מ.